Missie en visie

De missie van NOA is  docenten in opleiding een leeromgeving te bieden in brede scholen met een onderscheidend onderwijsconcept. In die leergemeenschap worden docenten in opleiding duurzaam opgeleid tot docenten met een onderzoekende houding die zijn toegerust op de 21e eeuw en daarmee op de grootstedelijke samenleving.

‘Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken.’

Persoonsvorming is de kern van het NOA-concept
Voor NOA staat het kind en zijn individuele mogelijkheden centraal. Kenmerkend voor NOA partnerscholen is dat ze de docent in opleiding niet slechts als didacticus of pedagoog beschouwen, maar ook als coach.

Een coach is steeds op zoek naar de kwaliteiten van de coachee en diens zone van naaste ontwikkeling. Hij stelt vragen, ondersteunt en verheldert en heeft empatisch vermogen. In de rol van coach begeleidt de docent in opleiding doel- en resultaatgericht. De docent coacht in zijn onderwijspraktijk expliciet d.w.z. hij benoemt in zijn begeleiding de gehanteerde reflectiemethodieken met als doel dat er transfer plaatsvindt en de leerling steeds beter toegerust raakt om zijn eigen handelen en leren effectief vorm te geven. Hiermee wordt de lerende begeleid in zijn persoonsvorming. De leerling vormt zich tot een zelfkritische en omgevingsbewuste wereldburger, die goed kan communiceren en samenwerken, hij kan brainstormen, keuzes maken en problemen oplossen.

Voor alle conceptscholen geldt: de leerling staat centraal en de partnerschool maakt deel uit van de maatschappij. Aan deze onderwijsvisies wordt in het opleidingsprogramma veel aandacht besteed.’

Congruent met het opleiden van leerlingen leidt NOA ook haar docenten in opleiding coachend op. De werkplekbegeleiders, schoolopleiders en insituutsopleiders besteden daarvoor expliciet aandacht aan doelgerichte feedback en reflectie. Tevens wordt er expliciet aandacht gegeven aan resultaatgerichgte interventies. Doelgericht reflecteren en resultaatgericht handelen zijn de motoren voor het verbeteren en innoveren van het onderwijs. 

NOA wil, gezien de superdiversitreit binnen haar grootstedelijke context, de nadruk leggen op de omgevingsbewustheid van haar docenten in opleiding. Elke leerling heeft een eigen achtergrond die van belang is voor coach, pedagoog en didacticus om beter af te kunnen stemmen op de individuele behoeften van het kind (denk aan straatcultuur, meertaligheid, NT2 etc.). De focus hierop vat NOA samen onder de competentie Urban Education.

Urban Education richt zich op het leren kennen en onderzoeken van de superdiversiteit van de populatie van de school in de metropoolregio Amsterdam. Het doel is deze kennis te delen en om te zetten naar passender onderwijs in een leergemeenschap. In deze leergemeenschap is kennis van elkaar de voorwaarde om elkaar te begrijpen, elkaar (makkelijker) te tolereren en om zich met de ander te verbinden.