Missie en visie

De missie van NOA is om docenten en  docenten-in-opleiding een rijke leeromgeving te bieden in (brede) conceptscholen met een onderscheidend onderwijsconcept. In die leeromgeving worden docenten en docenten-in-opleiding duurzaam opgeleid tot docenten met een onderzoekende houding die zijn toegerust voor de 21e eeuw en voor de (groot)stedelijke samenleving. Door kennis te nemen van de verschillende onderwijsconcepten op het gebied van pedagogisch-didactische ontwikkelingen zullen de startende docenten en de docenten-in-opleiding beter geëquipeerd zijn om aan hun professionele carriėre te beginnen en om zich  een beed te vormen van hun eigen onderwijsvisie en professionele identiteit.

‘Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken.’

Onze missie hebben we vertaald in onze visie die op drie pijlers rust: ontwikkelen van professionele identiteit, conceptgevoeligheid en omgevingsbewustzijn en wordt in het onderwijsprogramma ondersteund door ons didactisch concept Coachend Opleiden. Wij geloven dat het ontwikkelen van de beroepsidentiteit eraan bijdraagt dat de startende docent met plezier aan zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn loopbaan in het onderwijs blijft werken. Hij maakt daarbij gebruik van de bij NOA opgedane kennis van conceptonderwijs en lesgeven in een stedelijke omgeving. 

Persoonsvorming is de kern van het NOA-concept
Voor NOA staat het kind en zijn individuele mogelijkheden centraal. Kenmerkend voor NOA partnerscholen is dat ze de docent-in-opleiding niet slechts als didacticus of pedagoog beschouwen, maar ook als coach.

Een coach is steeds op zoek naar de kwaliteiten van de coachee en diens zone van naaste ontwikkeling. Hij stelt vragen, ondersteunt en verheldert en heeft empatisch vermogen. In de rol van coach begeleidt de docent in opleiding doel- en resultaatgericht. De docent coacht in zijn onderwijspraktijk expliciet d.w.z. hij benoemt in zijn begeleiding de gehanteerde reflectiemethodieken met als doel dat er transfer plaatsvindt en de leerling steeds beter toegerust raakt om zijn eigen handelen en leren effectief vorm te geven. Hiermee wordt de lerende begeleid in zijn persoonsvorming. De leerling vormt zich tot een zelfkritische en omgevingsbewuste wereldburger, die goed kan communiceren en samenwerken, hij kan brainstormen, keuzes maken en problemen oplossen.

Voor alle conceptscholen geldt: de leerling staat centraal en de partnerschool maakt deel uit van de maatschappij. Aan deze onderwijsvisies wordt in het opleidingsprogramma veel aandacht besteed.’

Congruent met het opleiden van leerlingen leidt NOA ook haar docenten-in-opleiding coachend op. De werkplekbegeleiders, schoolopleiders en insituutsopleiders besteden daarvoor expliciet aandacht aan doelgerichte feedback en reflectie. Tevens wordt er expliciet aandacht gegeven aan resultaatgerichgte interventies. Doelgericht reflecteren en resultaatgericht handelen zijn de motoren voor het verbeteren en innoveren van het onderwijs. 

NOA wil, gezien de superdiversitreit binnen haar grootstedelijke context, de nadruk leggen op de omgevingsbewustheid van haar docenten in opleiding. Elke leerling heeft een eigen achtergrond die van belang is voor coach, pedagoog en didacticus om beter af te kunnen stemmen op de individuele behoeften van het kind (denk aan straatcultuur, meertaligheid, NT2 etc.). De focus hierop vat NOA samen onder de pijler omgevingsbewustzijn.