Aanmelden Rudolf Steiner College

Click or drag a file to this area to upload.
Overwegende dat op de partnerschool een schoolopleider fungeert (in samenwerking met de werkplekbegeleider) en dat deze samenwerkt met de docent in opleiding met het oog op het behalen van een bevoegdheid voor het eerste-, danwel tweedegraads gebied, komen daartoe de volgende negen punten overeen:


1. De partnerschool geeft de docent in opleiding de mogelijkheid het praktijkgedeelte van de opleiding op de partnerschool uit te voeren. Tot het praktijkgedeelte behoren opdrachten (leerwerktaken) in de partnerschool, observaties van lessen, een door de opleiding voorgeschreven aantal zelfstandig te geven lesuren (met vereist voor- en nawerk), (actieve) participatie aan niet lesgebonden activiteiten, deelname aan de schoolgroep en de Best Urban Practice Days en het uitvoeren van andere door het opleidingsinstituut voorgeschreven taken.2. De partnerschool stelt (minimaal) twee begeleiders aan: een werkplekbegeleider (wpb) en een schoolopleider (so). De directe begeleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de wpb. Afspraken over de invulling van de opleidingsplaats worden in goed overleg tussen de wpb en docent in opleiding gemaakt. De so is verantwoordelijk voor de coördinatie van het opleiden binnen de school en organiseert de schoolgroep. De schoolgroep en de Best Urban Practice Days maken voor voltijd docenten in opleiding een verplicht onderdeel uit van het leerwerktraject. Tevens houdt de so contact met het opleidingsinstituut. Indien de docent in opleiding onoverkomelijke problemen ondervindt met zijn wpb dan dient dit te worden besproken met de so, die zal proberen een oplossing te vinden.3. Voor derde- en vierdejaars docenten in opleiding geldt dat zij, conform hun afspraken met het opleidingsinstituut, een aantal lesuren per week van hun wpb overnemen, zodat deze lessen met zekerheid en in de uren van de wpb geobserveerd kunnen worden.
4. De partnerschool verklaart zich bereid om medewerkers van het opleidingsinstituut toe te laten in verband met school- en lesbezoeken (inclusief nabespreking). Er wordt ook gestreefd naar overleg tussen medewerkers van het opleidingsinstituut (rond de lesbezoeken) en de wpb van de docent in opleiding..
5. De partnerschool stelt de docent in opleiding in de gelegenheid om het opleidingsprogramma te volgen. Dit betekent in de praktijk in ieder geval dat de docent in opleiding tijdens bijeenkomsten op het opleidingsinstituut niet aanwezig kan zijn op de partnerschool.6. De partnerschool bevordert dat de wpb’ers getraind zijn in coachings- en begeleidingsvaardigheden gericht op het begeleiden van docenten in opleiding.7. De beoordeling van het leerwerktraject komt tot stand op basis van input van de wpb en eventueel anderen binnen de school, van de student zelf en van de begeleider van de opleiding. Voor de beoordeling worden de procedures en instrumenten gebruikt zoals beschreven in de handleidingen van de opleidingsinstituten voor het lopende opleidingsjaar, of eventueel daarvan afwijkende, specifiek tussen de school en de opleiding afgesproken en vastgelegde, procedures en instrumenten. De opleiding is wettelijk eindverantwoordelijk voor de beoordeling. De opleiding is wettelijk eindverantwoordelijk voor de beoordeling.
8. Bij voortijdige beëindiging van de opleidingsplaats wordt aan de hand van de competentiematrix een oordeel gegeven over het behaalde niveau van de docent in opleiding. De wpb besluit deze matrix met een woordrapport waarin de belangrijkste nog te behalen leerdoelen worden genoemd.9. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): Voor alle docenten in opleiding van NOA die met een opleidingsplaats starten bij een van de partnerscholen van NOA is het een verplichting om een VOG bij de betreffende partnerschool in te leveren.